תיסיפה הפמה

לארשי לש תיסיפה הפמה
ןתינ הב ,םייוסמ רוזא לש הפמ
תויעבט ףונ תורוצ תוהזל
. םדאה ידי השעמו

תויסיפ תופמ תוהזל ןתינ
ןתוא םינייפאמה םיעבצה יפל
.(לוחכו קורי ,בוהצ ,םוח -ינווג )

,הדובעה ץבוק תא חתפ
(תוליעפה לע הקלקה י"ע)
.דובעל לחתהו ךלש היקיתב רומש

1 תוליעפ

2 תוליעפ

3 תוליעפ
רוזח


תורומש תויוכזה לכ 2002 (C)
םיסיריאה רפס תיבל